Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Dersler

1. Hafta 1. Ders

- Türk Borçlar Kanunu - Türk Medenî Kanunu ile İlişkisi (TMK m. 5) - Türk Borçlar Kanunu’nun Sistematiği - Borç İlişkisi ve Borç Kavramları - Sözleşmeden, Haksız Fiilden ve Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri

1. Hafta 2. Ders

- Vekaletsiz İşgörme - Asli Edim Yükümlülüğü - Yan Edim Yükümlülüğü - Borç İlişkisinin Nispiliği ve İstisnaları - Alacaklının Nispi Hakkını TBK m. 49/f.2’ye Dayanarak Üçüncü Şahsa Yöneltmesi - Borç İlişkisinin Üçüncü Kişilere Etkisi

2. Hafta 1. Ders

- Nispilik İlkesinin İstisnaları - Nispi Hakların Tapu Kütüğüne Şerhi - Nispi Hakların Külli Haleflere Karşı İleri Sürülüp Sürülemeyeceği - Borç ve Sorumluluk Kavramları - Kişisel Sorumluluk - Sınırlı Sorumluluk - Borcun Miktarının Sınırlı Olması

2. Hafta 2. Ders

- Eşya ile Sınırlı Sorumluluk - Kefalet ve Saklama Sözleşmelerinde Borcun Miktarının Sınırlı Olması - Eksik Borç - Kumar ve Bahisten Doğan Borçlar - Evlenme Simsarlığından Doğan Borçlar - Zamanaşımına Uğramış Borçların İfası - Hak Düşürücü Süre - Külfet Kavramı

3. Hafta 1. Ders

- Sözleşmelerde Taraf Kavramı - Tek Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler - Tam İki Tarafa ve Eksik İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler - Borç Doğuran Sözleşmeler - Tasarrufi İşlem Niteliğinde Sözleşmeler - Öneri - Öneriye Davet - Kabul Kavramlarına Giriş

3. Hafta 2. Ders

- Öneri - Öneriye Davet - Kabul Kavramları - Öneri ve Kabulün Açık veya Örtülü Olması - Bağlayıcı Olmayan Öneri - Fiyatını Göstererek Mal Sergilenmesi - Satış ve Hizmet Otomatlarında Öneri ve Kabul - Süpermarketlerde ve Sanal Marketlerde Öneri ve Kabul

4. Hafta 1. Ders

- Önerinin Şekli - Süreli Önerinin Bağlayıcılığı - Süresiz Önerinin Bağlayıcılığı - Hazır Olanlar ve Hazır Olmayanlar Arasında Sözleşme Görüşmeleri - Kabulün Şekli - Örtülü Kabul ve Susma Sorunu - Ismarlanmamış Şeyin Gönderilmesi

4. Hafta 2. Ders

- Öneri ve Kabulün Geri Alınması - Hazır Olmayanlar Arasında Kurulan Sözleşmenin Hüküm Anı - Geçerlilik Şekli - İspat Şekli - Yasal Şekil - İradi Şekil - Adi Yazılı Şekil (Adi Senet) - Resmi Yazılı Şekil (Resmi Senet) - Sözleşmelerde Değişiklik Yapılması

5. Hafta 1. Ders

- Sözleşmelerde Geçerlilik Şekli - Şekle Tabi Sözleşmelerde Değişiklik Yapılması - Adi Yazılı Şekil - Şekle Tabi Sözleşmelerde Metnin Oluşturulması ve İmza - El ile Yapılan İşaret, Parmak Basılması ve Mühür - Güvenli Elektronik İmza - Kambiyo Senetlerinde İmza

5. Hafta 2. Ders

- İmzanın Mekanik Bir Araçla Atılması - Görme Engelli Kişilerin İmzaları - Nitelikli Adi Yazılı Şekil - Resmi Yazılı Şekil - İradi Şekil - İradi Şekle Bağlı Sözleşmelerde Değişiklik - Şekle Aykırılık İddiası ve Dürüstlük Kuralı

6. Hafta 1. Ders

- Şekil Eksikliğinin Giderilmesinde Tahvil (=Çevirme) Kavramı - Şekil Eksikliğinin Giderilmesinde Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı (TMK m. 2) - İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme (TBK m. 9) - Ödüllü Yarışma

6. Hafta 2. Ders

- Borçlandırıcı İşlemler - Tasarruf İşlemleri - Kazandırıcı İşlemler - Hukuki Sebep - Tasarruf İşlemlerinin Sebebe Bağlılığı ve Sebepten Soyutluğu - İstihkak Davası - Sebepsiz Zenginleşme Talebi - Soyut (=Mücerret) Borç İkrarı (TBK m. 18)

7. Hafta 1. Ders

- Muvazaa ve Türleri - Basit Muvazaa - Nitelikli Muvazaada Gizli İşlemin Şekil Eksikliği Nedeniyle Geçersiz Olması - Satım Sözleşmesinin Arkasına Gizlenen Taşınmaz Bağışı, Taşınır Bağışı ve Elden Bağışlama - Taşınmaz Bağışının Arkasına Gizlenen Taşınmaz Satışı

7. Hafta 2. Ders

- Muvazaa Karşısında İyiniyetli Üçüncü Kişilerin Korunması (TBK m. 19/f. 2) - Kısmi Muvazaa - Bedelde Muvazaa - İnançlı İşlemler - Sözleşmelerin Yorumu - Yanlış Belirtme Zarar Vermez Kuralı (Müşterek Hata)

8. Hafta 1. Ders

- Yanlış Belirtme Zarar Vermez Kuralı (Müşterek Hata - TBK m. 19/f. 1) - Yorum Araçları ve Yorum İlkeleri - Sözleşmenin Hukuken Nitelendirilmesi - Sözleşmenin İkinci Derecedeki Noktaları - Sözleşmenin Tamamlanması (TBK m. 2)

8. Hafta 2. Ders

- TBK m. 2/f. 3 - Sözleşme Özgürlüğü (TBK m. 26) - Sözleşmenin İçeriğini Belirleme Özgürlüğünün Sınırları (TBK m. 27) - Emredici Hukuk Kuralları - Tamamlayıcı Hukuk Kuralları - Emredici Hukuk Kurallarına Aykırılık - Hukuka Aykırılık - Ahlaka Aykırılık

9. Hafta 1. Ders

- Sözleşme Özgürlüğünün Sınırları (TBK m. 27) - Kişilik Haklarına Aykırılık (TMK m. 23) - Ahlaka Aykırılık - Kamu Düzenine Aykırılık - Başlangıçtaki Objektif İmkansızlık - Sonraki İmkansızlık - Culpa In Contrahendo Nedeniyle Menfi Zararın Giderilmesi Talebi

9. Hafta 2. Ders

- Kısmi Hükümsüzlük (TBK m. 27/f. 2) - Zorunlu Kısmi Hükümsüzlük (TTK m. 1530/f. 1 ve TBK Geçici m. 2) - Aşırı Yararlanma (Gabin) (TBK m. 28) - Sözleşmenin İptal Edilmesi - Edimler Arasındaki Açık Oransızlığın Giderilmesi - Önsözleşme (TBK m. 29)

10. Hafta 1. Ders

- Zihni Kayıt - Ciddi Olmayan Beyan (Latife Beyanı) - İrade Sakatlıkları - Esaslı Yanılma (Hata) - Açıklamada Esaslı Yanılma (Hata) Halleri - Mahiyette - Şeyde - Şahısta - Miktarda Yanılma (Hata) - Basit Hesap Yanlışlıkları - Gizli hesap Yanlışlıkları

10. Hafta 2. Ders

- İletmede Yanılma (TBK m. 33) - Saikte Esaslı Yanılmanın Şartları (TBK m. 32) - Hataya, Dürüstlük Kurallarına Aykırı Şekilde Dayanılamaması (TBK m. 34) - Kusuruyla Yanılan Tarafın Sözleşmenin İptali Üzerine Karşı Tarafın Zararlarını Gidermesi (TBK m. 35)

11. Hafta 1. Ders

- Aldatma (Hile) - Sözleşmenin Karşı Tarafının Hilesi (TBK m. 36/f. 1) - Üçüncü Şahsın Hilesi (TBK m. 36/f. 2) - Korkutma (İkrah) (TBK m. 37-38) - İradesi Sakatlanan Tarafın İptal Hakkı ve Tazminat Talebi (TBK m. 39) - Hile - Korkutma Def’i (TBK m. 72)

11. Hafta 2. Ders

- Kanuni Temsil - İradi Temsil - Tüzel Kişilerin “Temsili” - Temsil Yetkisinin Verilmesi - Vekalet Sözleşmesi - Doğrudan Doğruya Temsil - Dolaylı Temsil - Temsil Yetkisinin Bağımsızlığı - Temsil Yetkisinin Sona Ermesi - İyiniyetin Korunması - Yetkisiz Temsil

12. Hafta 1. Ders

- Borcun İfası - Borçlunun İfa Maksadı, Fiil Ehliyeti ve Tasarruf Yetkisinin Önemi - Borçlunun, Borcunu Şahsen İfa Etmek Zorunda Olmaması (TBK m. 83) - Borcun İfasında İkame Şahıs ve Yardımcı Şahıs Kullanılması - Borcun Üçüncü Kişi Tarafından İfası

12. Hafta 2. Ders

- Borcu İfa Eden Üçüncü Kişi ile Borçlu Arasındaki İlişki - Üçüncü Kişinin Alacaklıya Halefiyeti (TBK m. 127) - Diğer Halefiyet Halleri ve Külli Halefiyet

13. Hafta 1. Ders

- Borcun İfasında Alacaklının Rolü - Alacaklının Fiil Ehliyeti ve Tasarruf Yetkisi - Alacaklının Rızasıyla Üçüncü Şahsa İfa - Temsilciye İfa - Havale - Çek - Üçüncü Kişi Lehine Sözleşme - Alacaklının Rızası Olmadan Üçüncü Şahsa İfa (TMK m. 198, İİK m. 89, m. 192)

13. Hafta 2. Ders

- Aynen İfa - İfa Yerine Eda - İfa Uğruna Eda - İfa Yerine Temlik - İfa Uğruna Temlik - Parça Borcu - Çeşit Borcu (TBK m. 86) - Sınırlı Çeşit Borcu - Misli - Gayrimisli Eşya - İfanın İmkansızlaşması (TBK m. 112, m. 136) - Seçimlik Borç (TBK m. 87) - Seçimlik Yetki

14. Hafta 1. Ders

- Bölünebilen - Bölünemeyen Borçlar (TBK m. 85) - Alacaklılar Arasında Teselsül - İç İlişki - Kısmi Alacaklılık - Müteselsil Borçluluk - Rücu - Halefiyet - Müşterek Borçluluk

14. Hafta 2. Ders

- Kısmi İfa - Alacaklının, Tamamı Belirli ve Muaccel Olan Borcun Kısmen İfasını Kabul Etmek Zorunda Olmaması (TBK m. 84) ve İstisnaları - Kısmen İfa Sayılmayan Haller: - Her Ay Doğan Kira Bedeli - Art Arda Teslimli Satışlar - Faiz Borcu

15. Hafta 1. Ders

- İfa Yeri (TBK m. 89) - Aranılacak, Götürülecek ve Gönderilecek Borç - İfa Zamanı (TBK m. 90 vd.) - Vadeye Bağlı Olan - Olmayan Borçlar - Erken İfa - İndirim ve Tazminat (TBK m. 96)

15. Hafta 2. Ders

- Vadenin Gün, Hafta, Ay veya Yıl ya da Yarıyıl Olarak Belirlenmesi (TBK m. 92) - Vadenin Sözleşmeden, İşin Mahiyetinden veya Kanundan Kaynaklanması (TBK m. 90) - Muacceliyet İhbarı (Bkz. TBK m. 392) - Karşılıklı Akitlerde İfada Sıra (TBK m. 97) - Ödemezlik Def’i

16. Hafta 1. Ders

- Ödemezlik Def’i (TBK m. 97) - Sadece Karşılıklı Edimler Bakımından Uygulanabilmesi - Ödemezlik Def’inin Kıyasen Uygulandığı Hâller (Ortaklık Akdi - Geçersiz Sözleşmelerde Edimlerin İadesi) - Akdin Gereği Gibi İfa Edilmediği Def’i - İfa Güçsüzlüğü (TBK m. 98)

16. Hafta 2. Ders

- Para Borcu - Yabancı Para Borcu (TBK m. 99) - Gerçek - Gerçek Olmayan Yabancı Para Borcu - Alacaklıyı, Para Değerinin Düşmesine Karşı Koruyan Sözleşme Klozları - Altın - Döviz Değeri Kaydı - Endekse Göre Ayarlama Kaydı - Faiz (TBK m. 88, 3095 s. K. m. 1, TTK m. 8)

17. Hafta 1. Ders

- Yabancı Para Borcunda Faiz (3095 s. K. m. 4/a) - Mürekkep Faiz Yasağı ve İstisnası (3095 s. K. m. 3, TTK m. 8) - Kısmî İfada ve Birden Çok Borçta Mahsup (TBK m. 100 - 102) - İfanın İspatı (TBK m. 103 - 105) - Makbuz - Senedin İadesi veya İptali - Ödemenin Senede Yazılması

17. Hafta 2. Ders

- İfanın İspatı ve Karineler - Alacaklı Temerrüdü (TBK m. 106) - Verme Borçlarında Tevdi - Satış Bedelinin Tevdii - Tevdi Konusunu Geri Alma (TBK m. 109) - Diğer Edimlerde Sözleşmeden Dönme (TBK m. 110) - Alacaklıdan Kaynaklanan Diğer İfa Engelleri (TBK m. 111)

18. Hafta 1. Ders

- İfanın Alacaklı Yüzünden İmkânsızlaşması - Başlangıçtaki İmkânsızlık ve Menfi Zararın Tazmini - Sonraki İfa İmkânsızlığı - Kusursuz İfa İmkânsızlığı ve Borcun Sona Ermesi - Kusurlu İfa İmkânsızlığı ve Müspet Zararın Tazmini - Aynen İfa - Tazminat Davası - Dönme

18. Hafta 2. Ders

- Verme Borçları - Aynen İfa ve Cebri İcrası - Taşınırın Teslimi - Taşınmaz Mülkiyetinin Devri - Alacağın Devri Borçları - Üçüncü Kişi Tarafından İfası Mümkün Olan veya Olmayan Yapma Borçları - Aynen İfa ve Cebri İcra - Yapmama Borçları - Aynen İfa ve Cebri İcrası

19. Hafta 1. Ders

- Borcun Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemesi Sebebiyle Tazminat Davası - Kusur Karinesi - Kusur Türleri - Borçlunun Kusursuzluğunu İspat Etmesi - Mücbir Sebep - Fevkalade Hâl - Maddi - Manevi Zarar - Müspet - Menfi Zarar - Fiili Zarar - Yoksun Kalınan Kâr

19. Hafta 2. Ders

- Zararın İspatı - Zararın Gerçek Miktarının İspat Edilememesi - Zararın, Tazminatın Üst Sınırını Oluşturması - Tazminatın Takdirinde Kusurun Derecesi - Sorumsuzluk Anlaşması (TBK m. 115) - Borçlunun, İfa Yardımcılarının Eylemlerinden Sorumluluğu (TBK m. 116)
Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X