Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Dersler

1. Hafta 2. Ders

Medeni Kanunun Sistematiği - Külli Halefiyet İlkesi - Atanmış Mirasçı - Cüzi Halefiyet - Mirasçıların Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu - Müteselsil Sorumluluk - Kişisel Sorumluluk - Devletin Sınırlı Sorumluluğu

2. Hafta 1. Ders

Kanuni Mirasçılık - Zümre Sistemi - Bir Zümreye Dâhil Olma - Evlilik Dışı Hısımların Durumu - Mirasa Ehil Olma - Mirasçıların Tespiti - Birinci Zümrenin Mirasçılığı - İkinci Zümrenin Mirasçılığı

2. Hafta 2. Ders

İkinci Zümrenin Mirasçılığı - Üçüncü Zümrenin Mirasçılığı - Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı - Evlatlığın ve Altsoyunun Mirasçılığı - Devletin Mirasçılığı

3. Hafta 1. Ders

Boşanma Kararının Etkisi - Boşanma Davası Esnasında Eşlerden Birinin Ölmesi - Mutlak Butlan Davası - Nispi Butlan Davası - Birden Fazla Sağ Kalan Eş - Ölüme Bağlı Tasarruflar - Tenfizi Bağışlayanın Ölümüne Bağlı Bağışlamalar - Şekli Anlamda ve Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar - Ölüme Bağlı Tasarrufta Bulunma Ehliyeti

3. Hafta 2. Ders

Vasiyetçi Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmalıdır - Mahkemece İptal Edilebilir Olma - Vasiyetname Yapan Kişi 15 Yaşını Tamamlamış Olmalıdır - Miras Sözleşmeleri İçin Aranan Ehliyet - İptal Edilebilirlik - Ölüme Bağlı Tasarrufta Bulunmayan Tarafın Tabi Olduğu Ehliyet Kuralları - Kısıtlamaya İlişkin Özel Düzenleme - Ölüme Bağlı Tasarrufta Bulunmayan İçin Temsil Yasağı Yoktur - Mirastan Feragat Sözleşmesi - Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar - Vasiyetnameler - Resmi Vasiyetname - Genel Olarak - Okunarak ve İmzalanarak Yapılan Resmi Vasiyetname - Vasiyetçinin Son Arzularını Resmi Memura Bildirmesi - Resmi Memurun Vazifesi - Tanıkların Katılması

4. Hafta 1. Ders

Resmi Vasiyetname Türleri - Okunarak ve İmzalanarak Düzenlenen Vasiyetname - Memurun İşlevi - Tanıkların Katılması - El Yazılı İmza - Okunmaksızın ve İmzalanmaksızın Düzenlenen Resmi Vasiyetname - Memurun İşlevi - Tanıkların Katılması - El Yazılı İmza - Düzenlemeye Katılma Yasağı - İptal Edilebilirlik - Kazandırma Yasağı - Kısmi İptal Edilebilirlik - Vasiyetnamenin Saklanması - Vasiyetnameyle İlgili İşlemler - El Yazılı Vasiyetname - El Yazılı Vasiyetnameyi Tevdi İmkânı - El Yazılı Vasiyetnamenin Kolaylıkları - Nitelikli Adi Yazılı Şekil - El Yazısının Önemi - Yazıda Kullanılan Araçlar - Kullanılan Dil - Düzenleme Tarihi

4. Hafta 2. Ders

Düzenleme Tarihi - El Yazılı İmza - Sözlü (Şifahi) Vasiyetname - Sözlü Vasiyetnamenin Şartları - Vasiyetçinin Son Arzuların Açıklaması - Yakın Ölüm Tehlikesi - Ulaşımın Kesilmesi - Hastalık - Savaş - Belgeleme - Doğrudan Mahkemeye Başvurma - Düzenlemeye Katılma Yasağı - Hâkim Yerine Geçebilecek Kişiler - Hükümden Düşme - Miras Sözleşmesi - Miras Sözleşmesi Tipleri - Miras Sözleşmesinde Tasarrufta Bulunanın Ehliyeti - Miras Sözleşmesinde Üçüncü Kişi Yararına Kazandırma - Bir Taraflı ve İki Taraflı Miras Sözleşmesi

5. Hafta 1. Ders

Miras Sözleşmeleri - Miras Sözleşmeleri Tipleri - Olumlu Miras Sözleşmesi - Olumsuz Miras Sözleşmesi - Bir Taraflı ve İki Taraflı Miras Sözleşmeleri - İvazlı ve İvazsız Miras Sözleşmeleri - Miras Sözleşmesinde Ölüme Bağlı Tasarrufta Bulunan Tarafın - - Ehliyeti ve Tabi Olduğu Şekil Şartları - Miras Sözleşmelerinde Temsil - Miras Sözleşmesinin İptal Edilebilirliği - Miras Sözleşmesinin Mirasbırakan Tarafından İptal Edilebilirliği - Miras Sözleşmesinin Şekli - Arka Arkaya Bildirim - Tanıkların Şerhi - Miras Sözleşmesinin Saklanması - Ölüme Bağlı Tasarrufların Sona Ermesi - Vasiyetnameden Açıkça Dönme - Vasiyetnameden Kısmen Dönülmesi - Geri Alma Vasiyetnamesini Geri Alan Üçüncü Vasiyetname - Vasiyetnamenin Zımni Olarak Geri Alınması

5. Hafta 2. Ders

Vasiyetnameden Dönme - Yok Etme ile Dönme - Vasiyetnameyle Bağdaşmayan Sonraki Tasarruflar - Kaza Sonucu veya Üçüncü Kişinin Kusuruyla Vasiyetnamenin Yok Olması - Tazminat - Miras Sözleşmesinin Sona Ermesi - Sözleşme İle Sona Ermesi - Ortadan Kaldırma Sözleşmesinin Şekil Şartları - Üçüncü Şahıs Lehine Kazandırma Halinde - Mirasçılıktan Çıkarma (Mirastan Iskat) - Mirastan Çıkarma Sebebine Dayanarak Miras Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi - Sözleşmeden Dönme Yolu ile Miras Sözleşmesinin Sona Ermesi

6. Hafta 1. Ders

Mirasbırakanın Miras Sözleşmesiyle Bağdaşmayan Tasarrufları - Murisin Miras Sözleşmesiyle Bağdaşmayan Sonraki Ölüme Bağlı Tasarrufları - Murisin Miras Sözleşmesiyle Bağdaşmayan Sonraki Sağlar Arası İvazsız Kazandırmaları - Ölüme Bağlı Tasarrufların Kendiliğinden Sona Erdiği Haller - Lehine Ölüme Bağlı Tasarrufta Bulunulan Kişinin Mirasbırakanın Ölümünde Sağ Olmaması - Ölüme Bağlı Tasarrufların Kendiliğinden Sona Ermesine Neden Olan Diğer Haller - Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar - Mirasçı Atama - Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mirasçı Atanması - Kanuni Mirasçılar - İradi Mirasçılar - Bir Kanuni Mirasçının Mirasçı Atanması - Vasiyet

6. Hafta 2. Ders

Vasiyet Türleri - Belirli Mal Vasiyeti - Seçimlik Mal Vasiyeti - Ferden Muayyen Mal Vasiyeti - Cins Vasiyeti - Cins Vasiyeti - Sınırlı Cins Vasiyeti - Tedarik Vasiyeti - Alt Vasiyet - Mirasçı Lehine Vasiyet (Ön vasiyet) - Paylaştırma Kuralı - Mirasçı Sıfatı - Vasiyet Alacaklısı Sıfatı - Alacak Vasiyeti

7. Hafta 1. Ders

Vasiyet - Borçtan İbra Vasiyeti - Yükümlülükten Kurtarma Vasiyeti - İntifa Vasiyeti - Sükna Vasiyeti - İrat Vasiyeti - İnfak Vasiyeti - Vasiyet Borçlusu - Vasiyet Borçlusunun Bu Sıfatı Kaybetmesi - Vasiyet Alacaklısı - Vasiyet - Alacaklısının Vefatı - Vasiyet Borcunun Doğumu ve Muacceliyeti - Vasiyet Borcunda Zamanaşımı - Vasiyetin Teslim Borcu - Vasiyet Borçlusunun Mirasın Açılmasından Sonra Yaptığı Masraflar veya Verdiği Zararlar

7. Hafta 2. Ders

Vasiyetlerin İndirilmesi - Koşullar ve Yüklemeler - Koşul (Şart) - Hukuka veya Ahlaka Aykırı Koşullar - Anlamsız veya Başkalarını Rahatsız Edici Nitelikte Koşullar - İmkânsız Koşullar - Yükleme (Mükellefiyet) - Hukuka ve Ahlaka Aykırı Yüklemeler - Anlamsız veya Başkalarını Rahatsız Edici Nitelikte Yüklemeler - Tasarrufun Hüküm ve Sonuçlarının Doğduğu An

8. Hafta 1. Ders

Yedek Mirasçı Atama (Alelade İkameli Mirasçı Nasbı) - Yedek Vasiyet Alacaklısı Atama (Alelade İkameli Vasiyet Alacaklısı Atama) - Art Mirasçı Ataması (Fevkalade İkameli Mirasçı Nasbı) - Önmirasçının Yükümlülüğü - Artmirasçıya Sağlanan Güvenceler - Mirasın Sulh Mahkemesince Defterinin Tutulması - Güvence Gösterme - Taşınmazlarda Tapu Kütüğüne Şerh İmkânı - Güvence Gösterilmemesinin Yaptırımı - Mirasın Artmirasçıya Geçişi

8. Hafta 2. Ders

Art Vasiyet Alacaklısı - Artmirasçılık ve Yedek Mirasçılık - Kurucu Artmirasçı Atama (Kurucu İkame) - Ölüme Bağlı Tasarrufla Vakıf Kurma - Mirastan Feragat Sözleşmesi

9. Hafta 1. Ders

Sıradan Mirasçıların Mirastan Feragat Etmeleri - Saklı Paylı Mirasçıların Mirastan Feragat Etmeleri - Mirastan Tam Feragat - Mirastan Kısmi Feragat - İvazlı ve İvazsız Mirastan Feragat Sözleşmesi - Mirastan Feragat - Sözleşmesinin Etkisi - Feragat Eden Bakımından - Mirasbırakan Bakımından - Alacaklıların Korunması - Saklı Paylı Mirasçıların Korunması - Mirastan Feragat Sözleşmesinin Hükümsüzleşmesi - Lehine Mirastan Feragat Edilen Kişi Saptandıysa - Lehine Feragat Edilen Kişi Saptanmadıysa

9. Hafta 2. Ders

Mirastan Mahrumiyet - Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat) - Cezai Iskat - Cezai Iskat Sebepleri - Ağır Bir Suç İşleme - Aile Hukukundan Doğan Yükümlülüklerin İhlali - Iskat Sebebine Dayalı Olarak Bir Vasiyetname Yapılmalıdır - Iskat Sebebi Açıkça Belirtilmelidir - Iskatın Hükümleri - Iskat Sebebi Belirtilmediyse veya İspat Edilmediyse - Tenkis Davasının Sonucu - Vasiyetnameden Rücu - Cezai Iskatta Af - Borç Ödemeden Aciz Sebebiyle Iskat - Koruyucu Iskat)

10. Hafta 1. Ders

Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali - Örnekler - Yokluk - Hükümsüz Hale Gelme - Kesin Hükümsüzlük - Muvazaa - Zihni Kayıt - Ciddi Olmayan Beyanlar - Latife Beyanı - Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali

10. Hafta 2. Ders

Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali - Yanılma (Hata) - Hile - Korkutma ve Zorlama - İrade Sakatlığı - Şekil Eksikliği - İptal Davası - Hak Düşürücü Süreler - İptal Def’i
Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X